Ładuję baterie, by pomagać jeszcze skuteczniej

Do 17 lipca jestem na urlopie. W tym czasie kontakt w sprawie współpracy może być utrudniony. Jeśli sprawa jest bardzo pilna, napisz na post@malgorzatadurczyk.no - postaram się odpowiedzieć tak szybko, jak będzie możliwe.

Czym jest advarsel w norweskim systemie pracy?

Advarsel w norweskim systemie pracy to oficjalne upomnienie lub ostrzeżenie dla pracownika w związku z nieodpowiednim zachowaniem lub niestosowaniem się do obowiązujących przepisów lub regulaminu pracy. Jest to pierwszy krok w procesie dyscyplinarnego postępowania przeciwko pracownikowi i może być stosowane jako formalne powiadomienie o niezgodnym z wymaganiami zachowaniu w miejscu pracy. 

Advarsel jest zazwyczaj wystawiane przez przełożonego i zawiera informacje o nieodpowiednim zachowaniu oraz wyjaśnienie, jakie działania powinny być podjęte, aby poprawić sytuację. W niektórych przypadkach advarsel może być udzielony na piśmie i przechowywany w dokumentacji pracownika. W razie powtarzających się incydentów lub niezgodności z regulaminem, advarsel może prowadzić do poważniejszych konsekwencji, takich jak zwolnienie z pracy.

Advarsel jest ważnym narzędziem dla pracodawców w zarządzaniu zachowaniem i wydajnością pracowników. Pomaga ono w utrzymaniu dobrych standardów w miejscu pracy i wspiera rozwijanie umiejętności pracowników. Advarsel jest również ważny dla pracowników, ponieważ daje im możliwość poprawy swoich działań i uniknięcia poważniejszych konsekwencji w przyszłości. 

Warto pamiętać, że advarsel powinien być stosowany w sposób uczciwy i obiektywny, aby uniknąć nieporozumień i nieuczciwego traktowania pracowników. W każdym przypadku ważne jest, aby przestrzegać praw pracowniczych i zapewnić sprawiedliwe i uczciwe traktowanie wszystkich pracowników.

Jakie są zasady wystawienia advarsel w Norwegii?

W Norwegii istnieją pewne zasady dotyczące wystawiania advarsel. Przede wszystkim, upomnienie powinno być udzielone na podstawie obiektywnych i uzasadnionych powodów, takich jak nieprzestrzeganie regulaminu pracy lub niestosowanie się do wytycznych. Advarsel powinien być wystawiany przez odpowiedniego przełożonego, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracownika. Pracownik powinien być powiadomiony o advarsel na piśmie i mieć możliwość zapoznania się z jego treścią. Advarsel powinien również być dokładnie udokumentowany i przechowywany w aktach pracownika. W przypadku powtarzających się incydentów lub braku poprawy, advarsel może prowadzić do poważniejszych konsekwencji, takich jak zwolnienie z pracy. Ważne jest, aby przestrzegać praw pracowniczych i zapewnić sprawiedliwe i uczciwe traktowanie wszystkich pracowników.

Przykład norweskiego advarselu może brzmieć mniej więcej tak:

„Szanowny Panie/Pani [imię i nazwisko pracownika],

Niniejszym informuję Pana/Panią o wystawieniu advarsel z powodu nieprzestrzegania regulaminu pracy dotyczącego [np. obowiązku stosowania się do godzin pracy]. W szczególności, w dniach [data/daty] nie stawił/a się Pan/Pani na czas w pracy.

Proszę o poprawę w przyszłości i przestrzeganie regulaminu pracy. W przypadku powtarzających się incydentów lub braku poprawy, nie wykluczamy poważniejszych konsekwencji, takich jak zwolnienie z pracy.

Z poważaniem, [podpis osoby wystawiającej advarsel]”

Czy pracodawca powinen spotkać się z pracownikiem przed wręczeniem advarsel?

Tak, zazwyczaj zalecane jest, aby pracodawca spotkał się z pracownikiem przed wystawieniem advarsel. Spotkanie pozwala pracodawcy na przedstawienie swoich obaw i oczekiwań oraz na uzyskanie od pracownika wyjaśnień i ewentualnie obietnicy poprawy. Jest to także okazja dla pracownika, aby zrozumieć, co jest od niego wymagane i co jest powodem niepokoju pracodawcy. Spotkanie pozwala także na budowanie dobrych relacji i zrozumienia między pracodawcą a pracownikiem, co może prowadzić do lepszej komunikacji i współpracy. W końcu, wystawienie advarsel po wcześniejszym spotkaniu jest bardziej sprawiedliwe i uczciwe dla pracownika.

Czy pracownik może zaprotestować przy wręczeniu takiego adversel?

Tak, pracownik ma prawo zaprotestować przy wręczeniu advarselu. Pracownik może zgłosić swoje zastrzeżenia i wyjaśnić swoje działania, jeśli uważa, że nie zasługuje na takie ostrzeżenie. Pracodawca powinien wysłuchać argumentów pracownika i uwzględnić je w swojej decyzji. W przypadku, gdy pracownik nie zgadza się z decyzją pracodawcy, może on skorzystać z wewnętrznych procedur, takich jak mediacja lub skarga, aby rozwiązać spór. W niektórych przypadkach pracownik może także zwrócić się do związku zawodowego lub do sądu pracy w celu uzyskania pomocy. Ważne jest, aby pracownik i pracodawca rozwiązali spór w sposób sprawiedliwy i zgodny z prawem.

Jak dugo jest ważny advarsel?

Okres ważności advarsel-u może różnić się w zależności od konkretnego przypadku i ustalonej w firmie lub w umowie o pracę. Zazwyczaj advarsel jest ważny przez pewien okres czasu, np. 3 do 6 miesięcy, po czym jego ważność wygasa. W niektórych przypadkach, np. gdy pracownik powtarza te same nieprawidłowości, advarsel może być ważny dłużej lub nawet stać się częścią trwałego rekordu pracownika. Ważne jest, aby pracodawca i pracownik zrozumieli okres ważności advarsel-u i jego konsekwencje dla ich relacji zawodowej.